Friday, November 27, 2009

中港台深秋の旅-禁煙


禁煙條例在香港執行得好嚴到了有些趕盡殺絕的地步。某日看完Ashley Woods X Three A個展覽後好攰想坐底飲杯茶但一想到處處都禁煙好冇癮於是喺地鐵站買幾舊西餅番酒店房沖杯咖啡慢慢嘆番下.

No comments: