Wednesday, January 02, 2008

08年第一個商務午餐


中午係Tower 2見完客後就約了個時常合作的associate吃中飯。我見意去Menara TA的Ozeki Bistro因那著的新派日式料理好岩我口味而又只在KLCC赴近.

因這是個非常重要的合作夥泮所以就決定食得"毫"D。。。要了日本番茄沙聿,tuna sashimi沙聿,之士焗生蠔,珍寶雜錦手捲, 雜錦鐵阪燒與神戶牛柳。

各位看官都睇得出個主角就係果機塊牛溜啦。。。雖然少D但真係入口即溶鮮甜可口。

No comments: