Sunday, February 15, 2009

缺埳美の追尋

呢幾日攞著部Smena 8M周圍影因要試機身邊朋友就問我點解要玩番菲林機但我自己都晤知點解。可能喺現今人人都手揸一架DSLR的年代裏要影靚相要影perfect相實在不難於是就令人懷念菲林所影嘅相的質感同那要對光圏快門要有一定認識先能拍到靚相的樂趣。而我自己就很喜歡一些舊相機所拍出的富質感及對比度高的照片最好仲有些因鏡片及機身構做不好而令到照片產生缺埳的缺埳美。

No comments: