Monday, February 19, 2007

共產式的幽默


係小肥羊的廁所裡見到一個告事牌好有共產政權下的幽默趣味。但諷刺的係我係深圳感覺吾到一絲的共產味反以係充滿著資本味。

No comments: